Stillingsopslag

En stilling som organistvikar ved Nordborg og Oksbøl Kirker er ledig til besættelse pr. 15. november 2016 eller snarest derefter.

Stillingen/vikariatet er på 37 timer pr. uge. Vikariatet er på 3 måneder og udløber 14. februar 2017, dog med mulighed for evt. forlængelse

Organistvikaren skal varetage følgende opgaver:

 

  • Musikledsagelse til gudstjenester, kirkelige handlinger, plejehjemsgudstjenester
  • Deltagelse i junior-og konfirmandundervisning, sognemøder, arrangere musikaftener i kirkerne i samarbejde med kirkernes aktivitetsudvalg
  • Arbejde med børne- og ungdomskor

 

Orglet i Nordborg Kirke er et Marcussenorgel med 16 stemmer. Orglet i Oksbøl Kirke er et Marcussenorgel med 10 stemmer.

Vi forventer, at du:

  • har musikuddannelse og erfaring både m.h.t. orgelspil og rytmisk klaverspil
  • har en musisk baggrund, gerne erfaring med korarbejde
  • har kendskab til forløbet af gudstjenester og kirkelige handlinger

 

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet har indgået med andre ansættelsesmyndigheder. Aktuelt er indgået samarbejdsaftale med Oksbøl Sogns Menighedsråd omkring fælles organistvikar.

Ansættelse sker ved Nordborg Sogns Menighedsråd beliggende Tontoft 3, 6430 Nordborg

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10 fællesoverenskomsten) og

organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 263.216 kr. – 384.700 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 269.965 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.288,68 kr. (nutidskroner).

Indplacering i intervalløn forhandles med Dansk Kirkemusiker Forening.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 293.764 kr. – 357.957 kr. årligt (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 37.796,67 kr. – 58.703,27 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med præliminær orgeluddannelse (PO) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Indplacering sker efter anciennitet. Basisløntrin 1 udgør aktuelt 283.464 kr. og basisløntrin 2 udgør aktuelt 296.961 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 28.733,71 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Birgitte Romme på telefonnummer 41570519/mail broa@bbsyd.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Per Østergaard, Nordborgvej 1,6430 Nordborg eller på mail til 8999@sogn.dk .

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 28. oktober 2016.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 44.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

 

Stillingsopslaget kan downloades her.